Strona Główna > Wolontariat

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Wikipedia

Tyle mówią suche definicje Wikipedii.

Zostając naszym wolontariuszem możesz przede wszystkim pomóc tym, którzy za to że mieli i maja nadal w sercu Polskę zostali wyrzuceni ze swoich domów rodzinnych i skazani na życie we wszystkich zakątkach Rosji a później ZSRR. Możecie zanieść im uśmiech, serce, ojczystą mowę a przede wszystkim – co często nasi Rodacy sami podkreślają – poczucie, że nie zostali przez Ojczyznę zapomniani. Poczucie przynależności do Państwa i Narodu oraz świadomość, że Polska się o Nich upomni.